Saturday, June 10, 2023
- Advertisement -
- Advertisement -
ልናገርበየትኛው ፍቅር እንደመር?

በየትኛው ፍቅር እንደመር?

ቀን:

(ክፍል ሁለት)

በዋካንዳ ኢትዮጵያ

በመልጣን ልጣን ይ ለመጣት የተጋጁ ሉ የፖቲካ ድርት መሪች ዘርና ን መሠረት ያደገ የፖቲካ ርዓት በት ገር፣ ወገኔ” የት ማበረብ በም ጊዜ ለልጣን የሚው በራቸው ጊዜ ደግሞ ሌላውን ማበረብ ማሪያው ሊጠቀሙበና ለህም ተግር ሊያንቀሳይገባቸ:: ይልቁንም የደመሩትን ከሌላው የአገሪቱ ማበረቦች አብረው በኖሩ መና በወገታቸው የተለየ ቤና ቅም ይሰቸው ቁርጥ ድርገው መር ይዋል:: ለገኖቻቸው የአድ የቀት፣ ለሌላው ማብ የማይ ያህል ርቀት ካው የበፊቱን ስህተት ስለሙት፣ ድሮ ከሎች ማቦችራኔ ውጥ ይውጡ ቀለበስም ይጨናገፋል:: ሆን የም ማሎች ኩልነት ትኩረት ገኙበትን ተም ማም ያል::

ውነትን ጋገር ከተባለ በወገናዊ ፍቅር ቻ (ቻ ማለቴን ልብ በ) የተሠረተ ደመር ንኳን ለተጀመረው ለጥ ድጋፍ ሊሆን ለራም የትም ይደርስ:: በአንጋፋ የተባሉና በናዊ ፍቅር ቻ የተቡ ድርቶች ከፍትና ከለቲካ ኪራ በስተቀር መጡት ጤት የለ:: ም ይህን በስፋት ቀነሉ ድርቶችና ግቦች ገራን ኢትዮጵያ ድትሆንልን ለምንልገው የም፣ ውነኛ ዴሞና የድገት የስተጽኦ ነስኛ ነ፡፡ ልቁኑም ከለቲካ ድርትነት ወደ ክቲቪስትነት ቀይረው ቀሳሱ የሠሩ ይናል:: ዚህ ቅር ይ የመሠረተን ትአላዋጪነት የተረዱ ቶች ወገናውን ሊስተባብርሌላውን ማበረብ ሥጋት ውጥ የማይከ፣ የሕዝብመኔን የሚና ዘላቂ የሆነ ውጤት ያመልናል ትን የፖቲካ ፕሮግም በቅረፅ የተሻለ መራር መስ::

ወገናዊ ቅርን ው ሕወት ስጥ ማስወገድ ፣ የፀጋው ልጆች ፍቅር ለመጠት ንችል መረት ነ:: በቅርብ ትን ወድሞህቶውደድ ልን በሩቅ ያሉትን መደድ ዴት ይቻላል? ወገናዊ ቅርን የተለዩ መፎ ቅች በመስት ለማፋት ሞከር ትርፉ ድካም ነ:: ነገር ግን የፍቅር ን ማፋትና ሚዛዲሆን ማድረግ ይቻላል፡፡ ለዚህም ዲረዳው ይናማ ፍቅር ያልገዋል:: ቅር የዶች ፍቅር ነ::

ጓዶች ፍቅር

ዶች ፍቅር “ይናማ” ሆን ከወገናዊ ፍቅር ግን የተለና የፋ ዕ:: ም የዶች ፍቅር መሠረቶች የዓላማ፣ ርዕዮት፣ነት፣ ሃኖትና ተሳብ ስለኑ ነ:: ቅር የዘር፣ የዳ ቀለም፣ የህልና የቋ ልዩቶች ሳት ከሳቤ ር የሚመትን :: በተለይ በይ ተቀርበው ሚሠሩ ዎች በመካከሚኖው የነት ፍቅና መግልቅ ስለሆን፣ መልካም ራ ለመት የሚልቅ ቅም ይዋል:: ቅር ከለጋር ለመመር ዋው መሥፈርቱ የለጡን ግደም መሪዎችን የፖቲካ አ፣ በማኖሚይ ያውን ፖሊ፣ ርዕዮህርያ፣ ሚ፣ ለተቃው ያላቸውን ዕይመሳትንጂ ዘራቸና የሚናገሩትን ደለም::

ዶች ፍቅር ዊ ፍር ወረተና ግልገናዊ ፍቅር በአንድ ማር የተሸጎይደለ:: ነገር ግን ሁኔመተመውሰድ ሎታ ያለው፣ በመክዮና በሐሳብ ጭት የሚያምን፣ ከዩ ማበረቦች የን ለትልቅና ገር ዓላለፍ የሚል ነ:: የቅር ልቁ ኃይሉ የሐሳብ ዕልናና የአሮ ነነት ነ:: ስዚህ ለጡ ሥር ድዶ መለት ግብ ርስ ቅ ሚና ይል:: ላችንናውቀው ማዊና መገድና በነፍጥ ከመር ይሙ የነበሩ ተቃዋሚ ድቶችና ግቦች ትን ሪ ተቀብለው ወደ ገር ት ገብተ:: አብዛኛህንን ያደረነኛ ምክንያት የተጀረው ም፣ የዴሞና የአገር ግቤ የዳ በመሆኑ የድውን ለማርከት ነው ጂ በስት ወም በወገዊ ፍነሳስተው ይደለ::

በኢትዮጵያ ውጥ የፖለካ ፕም በቅረፅ ከተለዩ ማቦች የተውን ያቀፉ ድርቶችና የፖለቲካ ፓርቲ:: አንዳንድ ዘር ተር የሆኑ ድቶችም ከሌላው ማበረብ ዘር ተር ከሆኑ ድርቶች ጋራናገር ቀፋዊ ግብ ስካው ድረስ፣ አብረው ለት በመማማት ወገዊ ፍቅር የደለን ዕይታ ስፍተል:: ጣጫ ለተጀመረው ለቱ ድጋፍ ነ:: ነገር ግን የፓርቲር መትና ቅም ማነስ ግዙፍ ለነው ገዥ ፓርቲ ያቀናልጣን በቀላሉ ና ሕዝቡ ራጭ ኖረው በማድረግ ለጡ የመለትን ታ ያደገዋል::

የመርጫ ክርሮች ከን፣ ከማነትና ከዲስ በባ ሆኑ የሚሉት በች ፍቅር በቡ ድርና ፓርቲማካነት ስለነ የተኑትለው ሞና በሳል ክርር ለማድረግ ት ማድረግ ይኖርዋል:: ይህን ካደረጉ ግን ጭቆና ያውንና ውነኛ ዴሞራሲ የተበውን ኢትዮጵያ ሕዝብ ደ “በዲስ ፊንፊኔ፣ “በወልቃትና በነትና ትነት” መሳሉ ውግቦጮችሳልው በመስት ትልቅ ሪክ ስህት ይሠ:: የምርጫ ካርዳችንን የምጠው ዳሪዎች ስለራሲ፣ ኢ፣ ትህርት፣ ጤና፣፣ የአገር ና መከከል፣ ቶችና መሳይ በሚኖው ፖሊሲ መሆኑ ቀርቶ ለሪዎች ከሆነ፣ መጪርጫ በለም ቀፍ ረጃ ሳፋሪ ቻ ሳሆን ፃን ዋታ ይናል:: ስተማሪዎረጥ ርጫ ማድረግ አላስፈላጊ ቻ ሳሆን ውነራሲ መጎልበትና የአገር ድገት የኖረው ስተዋጽኦ ግ ውን በመሆኑ ነ:: በራሲ የጎለበቱ ሮችለም ቀፉ ማበረላ ቀር ለር ሕዝብ በው ነ” የሚውን ሽሙር ንዝረው፣ ቀጣዩን ዕርጃችን ይ:: ተስፋን ግን ልህና ዙ ኃፊነት የሚው መሪዎች፣ ድር፣ ፓርቲዎችና ግቦች በሉ ከድ ይናል ሚል ነ::

የወነት ች ተያቄዎች መሆልጠ፡፡ የብዙ ወሞቻችንህቶቻን ስት የሚው:: ገር ግን ተኛ መትሔ የሚገኙት በርጫ ሳሆን በይቅፍቅር ቻ ነ:: ና ፍቅር በዎች መካከል ብን፣ መቀበልንና መተን ስለሚመጡ ራስ ሸን ተየመለው ን የምጥ ኩይሳ ይናል:: በሕዝብ መካከል ፍቅርና ይቅር ባባለና አብረን ለመር ከተስማማን ድርስ ምንድነ? ድር ው ተው ለድር ጠረ:: ድርስ ?

ዶች ፍቅር የሚስመው ጡ የሚነሱ አዳዲስ ሳቦን ማስናገድ ሳነኔና ቻ ትክል ነኝ ማለት ርና ሞች ለወገናዊ ቅር ሲሰጡ ነ:: ህ በሚሆንበት ጊዜ ትልቅ ራይ ያው የጓዶች ፍቅር ወደ ጭን የድርና ወገናዊ ፍዝቅ ል:: በዚህም ሳሳቤ ያውን ሁሉ በጠትነት ጅ ያውን ቅም ሁሉ ሰባስቦ “ቻ” ፖቲካ ውጥ ይና ለለጡም ሆነ ለገር ደቃራሆናል:: በሁኑ ወቅት “በህና በዳይ ድርር የለ” የሚሉ ሎች የቀት ማነስና የሐሳብ ድህነትን ማሳያ ከመሆውም በይ፣ የህ ፍር መልካትን ወደ ለማነት የሚቀይሩ ውና ከን ፖለቲካ ውጥ መወገድ ኖርባቸል:: የሌላው ሐሳብ ኛ ሐሳብ ከራሳችንብንተው ዳት ? ደግሞስ በራሲ ካመንን የሕዝብ ድፅ ይን የለ? ስለዚህ ኛ በተለየ ሐሳብ አንሸበ፣ መገድ አንዝል፣ ይልቁኑም ሐሳን በማንጨት የውን ልዕምሮ ማርክ::

በአንድ ወቅት የአማራና የትራይ ክልል ርዕሰ መስተደሮች ቶ ገዱ አንርጋው (አሁን ተለውጠው) እና /ር ደረ ጽዮን ገብኤል በሃሪዎችና በገር ማግዎች ሁለቱ ልሎች መካከል የተቱትን ች በውይትና በዊ መገድ ለመጋራ ል በበት ወቅት፣ /ር ደረ ጽዮን “ከገዱ ር ወድማማቾች ንም፣ በፖለቲካም ጓዶች ነ ከወነት በይ ነው ግን፤ለው ነበር:: ህንን ያሉት ከው ይሁን ወይሁን በጊዜ ውጥ የሚም፣ ነት በለ ግኙነት የዶች ፍቅር ነ:: /ር ደረ ጽን በተደጋሚ “አዝሁ” ሉ የበረው ህ ፍቅር ከወገዊ ፍቅር ተሻለ ሆኖ ያለ፣ በሁለቱ ክሎች መካከል ትን ግሮችለ ሦኛ ወገን ጣቃ ገብነት መለመቻመስለኛ::

ግሮውን መት ያልት መሠምክንያት ወይ መስዳድሮቹ በሻለ መገድረው ከልሎቻቸው ር፣ ለም ኢትዮጵዊ የሚም ነገር ራት የሚችላና ያውን የመለካለው በወገናዊ ፍር ስለተሸቡ ነው፡፡ ለበለዚያም ለጓዳው መሠረት የሆው የስተሳመካከላቸመኖሩ ሊን ይ:: ስለዚህ የሁለልሎች መሮች በጎዮሽ ያሉትን ናሳ ዳና መጋገያ ከማድግ ይቅ፣ መሠዊ በሆግሮይ በትሁት ልብ ተጋግረው ካስፈለገም ሐሳቻቻል ለልሎቻቸውና ለትዮጵያ ሕብ ዘላቂ ላምንደሚመጡ ተስፋ ለሁ::ጮች ናባሉት ነገ ረጁና እንደሚመረዳት ው ልጅ ከምንም ተነስቶ በትን መመልት በቂ ነ::

ስካሁን ካየናቸውቅሮች የጓዶች ፍቅር ለጋራ ዓላዙ ማበረን በማካተትና በሐሳብ ልዕልና በማኑ የተሻለ ም፣ ለራሱ ዶች ድልኦ ከማድግ ግን ነፃ ሆንም:: በተለይ በሉ ድርቶችና ፓርቲች ከሌላው ለመማር ያው ፍጎት ናሳ ነ:: ልክ ደ ወናዊ ቅር ለሳቸው የድርትና የፓርቲ ት በማድሎቹ ተካካው የት የሚሳዩ መስተቶች ደሆኑ ለጠር ይቸገ:: ለርጫ ት የሚት ክርሮች ያዩ ርዕዮቶች፣ የኢኖሚ፣ የአገር ግባታ፣ የሕዝብ ስተደር ማራና የዲሆኑና የዴሞራሲ ላችዲያግ በማድረግ፣ በዶች ፍቅር ላይ የተመሠረቱ ድርቶች ትቅ ድርሻ አላ:: ይህን ሳዘነጉ የአገራችና የለጡ ትልቁ የቤት ራ የነውን ሁላችንንም የሚፋቅረን የሳቤ ማካተት ይገዋል:: ዶች ፍቅር ለወገናዊ ፍቅር ዕውን ደሚያሰፋለት ሁሉ፣ የዶች ፍቅር ድማን የሚያሰፋለት ፍቅር ያልገዋል:: ህን ፍቅር “ያየ የማያይ ፍቅዬዋ::

ያየ

ህ ፍቅር ዎች በቀለም፣ በ፣ በሃት፣ ርዕዮት፣ ሀብት፣ ዕልጣንና በመተለደሆኑ በሚባ ያቃል:: ስዚህ “ይናማ” ነ:: ነገር ግን ዎች ሁሉ ውድና ክቡር የሆነ ገር እንው ስለረዳ ልዩነቻውን ወደን ትቶ ል:: ስለዚህ “አውቆ ይታወራል”::  ያየ የማያይ ፍቅር ከወገና ከዶች ፍቅር የሚበልን የለያቸው ከጥጥሉ ነገሮች መሆውን አውቆ፣ ለዎች ሁሉ ፍቅር መለና በይኑ ሚዛናዊ መሆኑ ቻ ሳሆን የሚጠላው “ጥላቻን” ስለሆነ ነ:: የዎች ውድና ክቡር የሆነው የጋው ሚስር “” መሆው ነውናያየ የማያይ ፍአይጠላም:: ይህን ፍቅር ማግው መሆን በቂ ነ::

ሳሌ ደፀጋ በሀብት ውነት ው:: ሁለቱም ውን ታቸ፣ ልዩነቱ የሚቀለበት ርቅ ነ:: ሁለም ይበ፣ ልዩነቱ የግቡ ይነት ነው:: ሁለቱም ይፀዳ፣ ልዩነቱ ዳጃ ቦ:: ሁለቱም ይማ፣ ልዩነቱ ትህርት ው:: ሁለቱም ይለም፣ ልዩነቱ ለምኑት ነገር ነ:: ሁለቱም ይግሳ፣ ልዩነቱ የልስናው መጠን ነ:: ሁለቱም ይ፣ ልዩነቱ የሚይነቱና ቱ ነ:: ሁለቱም ይ፣ ልዩቱ የበይነና የት ቦታ ነ:: ሁለቱም ይ፣ ልዩቃብሪው ት ነ:: ን የሚለውነኛ ማሉ ነገሮች ናው:: ውነተኛ ማይነል ነ:: ስለውን ሁሉ ማክበና መደድ ስን ማክበርና መደድ ነ:: በባባሌላውን የሚቅና ን የቀና የሚላ ነ:: ስቲ ወ፣ ዘሩ፣ ፆ፣ ቀለሙን፣ውንን፣ ሃማኖቱ፣ የኖርበትን ገር  ሎግይ መደዚች ለም የ? ካሆነስ ለረጠው ዳይ ይፋል?

ኛ ኢዮጵን ዓችንና ማስተዋላችን ተደፍን ካልሆነ በስተቀር ህ ሊጠፋን ችል:: ም የምከተው ሃማኖቶች ሁሉ የሚስተሩት ይህን ነው:: ህንን ለማቅ የይማኖት ሪ መሆን ፣ የሚጥ ጆሮ፣ የሚነብ ዓይንና የዘዝ ልብ ንጂ:: ምንከተው ሃኖቶች ጀርባ የሁላችንጣሪ ለና ጠረው በመን፣ በማቀላችንና በግደላችቀና:: ዘገይ ይናል ጂ የዘነውን ማይቀር:: ፍቅርን ዘተን ከሆነ በረከትጥላቻን ዘርተን ከሆነ ናጭዳለ:: ይዘበት::

ያየ የማያይ ፍቅር ለውጡ ቻ ሳሆን ለገርም ምሰውስ :: በኢትዮጵያ የብብሔጉዳራገበው ን ለን የዎች ኩልትና ርነት ተራሆን ኖሮ ናቀል ኖርም ነበር::ተኛ የብሔቦች መት የሚበረው በጆች ኩልነት ከልብ በማመን ነ:: ፍቅርም የጥላቻምንጩ የዕምሮ ነቀየር ያበት ስተብ ነ:: የው ልጆን መከባርና መፋር በውዊ መገድ ማምት መከር ዘላቂ መፍትሔ ያመጣ:: የብሔን ቀን ማክር መፍትሔ መጣ ኖሮ፣ ለም የሚውቀን በፍን  ናቃዮች ሆንም ነበር:: “መቅረት ዘግደ ቀጠሮ ቦታ መድረስ ሻላልና” ዘግይተሆን ሁን ብንረው የምትን ገንባትንችላ:: ኔልን ማዴላ፣ ዎች ጥላቻን መማር ከቅርንም ማር ይዳሉት፣ በገራሉ የሃኖት መሪዎችና ተከው፣ የአገር ሽማግገዳዎ፣ የወረና የክልል መደሮች፣ ትት ቤቶ፣ መናኛ ኃን፣ የፖለቲካ ሪዎ፣ ልክቲቪስቶች በፍር ዙርያ በሚባቸው ልክ ቀሱ ስተብ ውዙ ለ::

ን ማክበርና መደድ ስር የምሠራው ሁሉ ራት ል:: ሎች የሚበት ኳ ለራሳችን ደሆነ ስለናስብ መልካም ነርን ሠርናቀ:: በትሿ ዱባይ የውቶስ መጠበያ ሥራዎች ያሩና የአየር ማቀዝዣ ያው ናው:: ዚህ ተጠቃዎች ማን ና? ብንል መኪና ወሞተር ክሌት ገዝተው መዳት የማይ፣ በክሲ ተሳፍው ለመድ በቂ ገንዘብ የሌላው፣ ውንና ውን ትው ያልፍልናል ለው ጡ ድሆች ናው:: የዱባይ የገዶና ትራርት ልጣናት ይህን ያደረት ከተማማስቻ ሳሆን፣ ዚህ ድሆች ለፀዎች መሆናቸውን ስለተረዱ ነ፡፡

ን ስወድውነኛ የገር መውደድ ይኖረናል:: በኢትዮጵነት ይ ውግብ ኖር ይል፡፡ በኢትዮጵያ ይ ግን ሊኖር ይገባም፣ ምም፡፡ ም ኢትዮጵያ መው የለም ማበረብ የሚውቃ፣ በለም ካርታ ይ ድበሮቿ ተከልሎ የምየው ይህድር ናት:: ይን ለመረዳት የማረና የራመረ መሆን ይቅ:: በዚች ር የምኖር ወግነት ያን ሁሉ ኢትዮጵን ነ፡፡ እኛም ሆለም ቀፉ ማበረያምነው ኢትዮጵን ሁሉ ዚህው ውጥ ያለምንም ገኖር :: ለመደል ሆኖ ሬ በየውም ቦታ ለግን ለድ፣ ሳማቀቅ መኖር፣ ሠርተን ሀብት ለማፍራት አንችልም:: አውም ይሁን ለማወቅ ህ ድን መሠዊ የሆነው ልን መት መጋፋት ነው፡፡ማም በሪ ዘድ ግን ያቃል:: ውን ስናከርና ስወድ ኢትዮጵያን፣ ኢትዮጵያንን ስወድ ኢትዮጵ:: ኔ በአንድ ልብ ለኢትጵያ ንሠራለን:: በበጎ ሐሳብ የተጀረው ለውጥም ስማ ይ::

ጠቃ

ፍቅር መልካም ነ:: ፍጥላቻን ከወለደ ግን አውዳሚ ነ:: ስዚህ የቅርን ፅዕኖ ከችንና ከመካከላችን ማጣት ያጋል:: በፍቅር ነን ጥላቻ ከስጥልቅቆ ለማውት ራሳችንመመር ይይቃል:: ሌላውን በመጥላት የተጀረ ፍቅር ዘላቂ ሆንም:: ያ የራ “” በሽንፈትም ሆነ ወገድ ጥላቻው በፍቅኞች መካከል ይናል:: የለጡ መሪዎች ከተለየ ማበረብና ድት የተውጡ ና:: ያጥላቻ ከሆነ ይዋል ይደርጂ ለይጨናገል:: ስዚህ በተደጋሚ መገባቸቅጣውን ማስተካል ይባቸዋል::

በፍቅር ረናል የምሉ ፍቅን በጥላቻ ተለሶ ከሆነ ምንኩልነት፣ ዴሞልፅግና መል ስለሆን ራሳችንናስል፡፡ ውጡ ሚሳው በቂምና በጥላቻ ሳሆን በይቅና በፍቻ ነ:: የነ ያን ፍቅር ለጃር መሐጥላቻን ከወለ፣ ለጃለን ፍቅር ለክንድር ነጋ ጥላቻን ካለበን ፍቅን “በማር የተወሰ” ነ:: ዚህ ለአብነት ያነኋቸው ግቦች የተለውም ዎች ናው:: እንደነሱ በግር ቀት የተፉ ግለቦች፣ የፖለቲካ ድርመራሮገናኛ ኃንስቶች፣ ልራል መ፣ የወረና የልል መድሮችልጣናት ጥላቻ ና ትታቸውን ሳከተል ን ግን መውደዳችንቀጥል፣ዎች ውና! ኩይ ትታቸው ግን ጣሪም ከሕብይን ያገኛ፡፡

ውም ሕዝብ በሌላው ሕዝብ ይነሳምአይጠላምም:: የሚትና ጥላቻን የዘሩት ራሳቸው ዓላማ ያላቸጥቂዎች ው:: የጀመን ብ በለም ሕዝብ ተነ፣ ያነሳሱዚዎች ው:: ከዚዎውነተኛውን ምክንያት የሚያውት ከይ ሆነው የናዚ ርቲን የሚመት ነበሩ:: ለዓላው ማስሚያ የተት በር ፍቅር የተለጥላቻ ነበረ:: ጥላቻ ተከይ የሚጎና ጓጊ ተስፋዎች:: ነር ግን የውን ተስፋ ቃል መልም፣ ቅምም የለውም:: ም በጎና አጓጊ ነገሮን መገንባትና ማምት የሚለው በቅር ስለነ ነ:: የጥላቻ ተስፋች ከርሱ ህርይ ር ስለጋጩ ወደ ህልውና መጡ:: በገራችንጥላቻን በወገናዊ ፍቅር ቅልለው የሚዎች ለሐውናው ማፈጸሚያ ዲሆን ለሚጠሙበት ሕዝብ ጡት ተስፋ “ራዊ ነት”ን ነው:: የዚህች “ድራዊ ነት” ተዳሾች ጥቂት ግለቦች ሊሆኑ ም፣ በርግጠት ግን ሕደለ፡፡ ስቲ ወቅሎና ገድሎ ኑው የተቀረ ማና ሕዝ፣ ኢኖሚው ያደገ ልልና ገር የው ነ?

ሪያው ወቃማው ዲህ ይል፡፡ “ለደረላችሁ የትፈትን ሁሉ ለድር”፡፡ ሁለተኛው ደግሞ፣ “በደረትን ሉ በድር”::

ጥላቻን የሚላ ፍቅር ያሸ፣ ሁልጊዜም ጊ ነ:: የስቴር ላ በተካል፣ ርቅ ሽንም ርቅ ከወረደ ላ ይፈርሳል፣ ና የወሚሽም ተልዕኮን ከፈጸመ በተናል፣ን ሁሉ የሚወጥላቻን የሚላ ፍቅር ግን ሁጊዜም ይራል፡፡

ከአዘጋጁ፡- ጽሑፉ የጸሐፊውን አመለካከት ብቻ የሚያንፀባርቅ ሲሆን፣ ጸሐፊውን በኢሜይል አድራሻቸው [email protected] ማግኘት ይቻላል፡፡

spot_img
- Advertisement -

ይመዝገቡ

spot_img

ተዛማጅ ጽሑፎች
ተዛማጅ

አያሌ የውኃ “ጠርሙሶች”ን በጫንቃ

መሰንበቻውን በአይቮሪ ኮስት መዲና አቢጃን የምትኖር አንዲት ሴት፣ በሚደንቅ...

ወልቃይትን ማዕከል ያደረገው የምዕራባዊያን ጫና

በትግራይ ክልል የተከሰተው የዕርዳታ እህል ዘረፋ የዓለም አቀፍ ተቋማት...

ከቀጣዩ ዓመት በጀት ውስጥ 281 ቢሊዮን ብሩ የበጀት ጉደለት ነው ተባለ

ለቀጣዩ በጀት ዓመት ከቀረበው 801.65 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ በጀት...