Skip to main content
x

የዘጋቢ ሲዲ ምርቃት

ዝግጅት፡- የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም ምሥረታን ጨምሮ ኢትዮጵያ ላይ ባተኮሩ የጥናትና ምርምር ውጤቶቻቸው የሚታወቁት የፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስትን የሕይወት ታሪክና ሙያዊ አበርክቶ የያዘ የ68 ደቂቃ ኦዲዮ ሲዲ ይመረቃል፡፡

ቀን፡- የካቲት 2 ቀን 2010 ዓ.ም.

ሰዓት፡- 11፡00

ቦታ፡- ጎተ ኢንስቲትዩት

አዘጋጅ፡-ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙዩኒኬሽን