Skip to main content
x

. . . . ዋ!

ዓድዋ የዘር ዐፅመ ርስትዋ

የደም ትቢያ መቀነትዋ

በሞት ከባርነት ሥርየት

በደም ለነፃነት ስለት

አበው የተሰውብሽ ለት፤ . . .

ሲያስተጋባ ከበሮዋ

ሲያስገመግም ዳኘው መድፍዋ

ያባ መቻል ያባ ዳኘው

ያባ ነፍሶ ያባ ቃኘው

ያባ በለው በለው ሲለው

በለው - በለው - በለው!

       ዋ! . . . ዓድዋ . . .

  • ጸጋዬ ገብረ መድኅን ‹‹እሳት ወይ አበባ›› (1966)