Skip to main content
x

ቅቅል

2 ኪሎ ግራም የተቆራረጠ አጥንት የሌለው የበሬ ወይም የበግ ሥጋ 2 ኪሎ ግራም በትንንሹ የተቆራረጠ የበሬ ወይም የበግ አጥንት ከነሥጋው  4 መካከለኛ ጭልፋ (400 ግራም) ቀይ የተገረደፈ ሽንኩርት  5 የሾርባ ማንኪያ ለጋ ቅቤ