Skip to main content
x

የሥነ ጽሑፍ ባለውለታው

የተለያዩ ሃይማኖታዊና ዓለማዊ ወይም ትምህርታዊ መጣጥፎችን ጽፎ ለሕዝቡ ለማድረስ ቆዳ ፍቆ፣ ብራና ዳምጦ ማዘጋጀት ከዚያም መከተቢያ ቀለም መቀመም ግድ ይላል፡፡ ይህም የጽሑፍን ሥራ እጅግ አድካሚና ሥራውም ለተመረጡ ትጉኃን የተሰጠ ያስመስለው ነበር፡፡ በዚህ ሁኔታ ዘመናት ተቆጥረዋል፡፡