Skip to main content
x

አገራዊ መፍትሔ የሚሻው ኤችአይቪ

በሽታው ከተከሰተ አምስት አሥርታት ያለፈ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ፈውስ ሊገኝለት አልቻለም፡፡ ለታማሚዎችና ለተመራማሪዎች ትልቅ ተስፋ የሆነው ፀረ ኤችአይቪ መድኃኒት እስኪገኝ ድረስ ኤድስ ሚሊዮኖችን ቀጥፏል፣ እስካሁንም 70 ሚሊዮኖችን ደርሷል፡፡ ሥርጭቱ ከፍተኛ በሆነበት ወቅት እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ከሰሃራ በታች የሚገኙ አገሮችን የሞት ቀጣና እስከማድረግ ደርሶም ነበር፡፡