Skip to main content
x

የአፍላ ወጣትነት እርግዝናን ለመታደግ

በአፍላ ዕድሜ ማርገዝ ላረገዘችው፣ ለሕፃኑም ሆነ ለቤተሰብ ችግርን አስከትሎ የሚመጣ ነው፡፡ በአፍላ ዕድሜ ማለትም የዓለም የጤና ድርጅት እንደሚያስቀምጠው ከ15 እስከ 19 የዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉ አፍላዎች እርግዝና በውስብስብ ችግሮች የታጀበና ለሕፃኑም ሞት ምክንያት ነው፡፡