Skip to main content
x

ቤቶች ኤጀንሲ ከሁለት ሺሕ በላይ የኮንዶሚኒየም ንግድ ቤቶች ለመሸጥ ጨረታ ያወጣል

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቤቶች አስተዳደር ኤጀንሲ በሰባት ክፍላተ ከተሞች የሚገኙ 2,331 የኮንዶሚኒየም ንግድ ቤቶችን ለመሸጥ፣ ሰኞ ጥር 21 ቀን 2010 ዓ.ም. ጨረታ ሊያወጣ ነው፡፡ ከ1996 ዓ.ም. ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ ከተገነቡ ከ175 ሺሕ በላይ ኮንዶሚኒየም ቤቶች፣ ወለል ላይ የሚገኙ 12,500 ቤቶች በ13 ዙር ጨረታዎች ለነጋዴዎች መተላለፋቸው ይታወሳል፡፡